Vedtægter for H/F Højvang Øst


VEDTÆGTER FOR H/F HØJVANG ØST

§1 Foreningen

Haveforeningen Højvang Øst, stiftet 1. april 1961. Lejeaftalen mellem Aalborg kommune, Kolonihaveforbundet Nordjysk kreds og haveforeningen er gældende som varige haver. Foreningens hjemsted er Aalborg kommune.

§2 Formål og virke

§2.1

Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål udlagte areal. Matr. nr. 17 KD, Sohngårdsholm Hgd. Aalborg jorder. I overensstemmelse med de bestemrnelser, der er lagt til grund for området i sin helhed og indeholdt i vedtægt for Kolonihaveforbundet og nærværende vedtægt.

§2.2

Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet og Nordjysk kreds.

§2.3

Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a.sikre, at bestemmelser som er nedfældet i en for området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af de af foreningens optagne medlemmer. De anlagte haver skal dyrkes som kolonihaver. Helårsbeboelser i haverne er forbudt. Overnatning er tilladt fra den 1. april til den 31. oktober.

§3 Medlemmer

§3.1

Som medlemmer kan optages både personer, som samtidigt med medlemskabets ikrafttræden lejer en have (aktive medlemmer) samt personer, som ønsker at overtage en have, når foreningen er i stand til at stille en sådan til rådighed (passive medlemmer).

§3.2

Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bolig i Aalborg kommune uden for haveforeningen Medlemmet skal omgående meddele formand eller kasserer om adresseændring og senest 2 uger efter, at ændringen er sket. Ved fraflytning fra kommunen er medlemmet forpligtet til straks at opsige lejemålet. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen fremsende skriftlig opsigelse, almindeligt og anbefalet, med opsigelse 14 dage efter oplysningen er fremkommet. Ved sådanne opsigelser/ ophævelser forholdes der som angivet i generelle bestemmelser for medlemmers investering i og på lejet havelod og nærværende vedtægts § 7.

§3.3

Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse. Ved ethvert lejeforhold udstedes en lejekontrakt. Lejekontrakten er den til en hver tid gældende lejekontrakt udarbejdet af kolonihaveforbundet, hvis bestemmelser sammen med nærværende vedtægt er gældende for lejeforholdet.

§3.4

Hvert medlem kan kun erhverve 1 have og kan ikke samtidigt være medlem af anden haveforening under Kolonihaveforbundet. Ingen lejer kan fremleje eller udlåne sin havelod eller dele deraf, uden bestyrelsens godkendelse / samtykke.

§3.5

Tvistspørgsmål mellem foreningsbestyrelsen og medlemmet kan indankes for Nordjysk Kreds til endelig afgørelse.

§4 Optagelsesgebyr og hæftelse

§4.1

I forbindelse med optagelse som medlem erlægges et optagelsesgebyr, hvis nærmere størrelse fastsættes af foreningens generalforsamling, og som ikke tilbagebetales ved udtræden af foreningen.

§4.2

Medlemmerne hæfter alene med foreningens formue for foreningens gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid kan udledes af foreningens regnskabsaflæggelse over for medlemmerne.

§5 Lejeafgift og betalingsbetingelser

§5.1

Lejeafgiften og indbetalingernes antal for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra de budgetter m.m., som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen fastsætter endvidere størrelsen af strafgebyrer. Gebyrerne er pligtig ydelse i lejeforholdet. Større økonomiske indvesteringer, skal indgå i det udsendte budget og godkendes på generalforsamlingen.

§5.2

Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse, som påhviler medlemmet, til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdagen, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag. Betaling anses for rettidigt, når den erlægges senest den 3 hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag den følgende hverdag. Termin for havelejeindbetaling er 1. april.

§5.3

Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidigt, kan foreningen kræve et rykkergebyr på 3OO kr.+ tillæg af 2 % af det skyldige beløb ud over 1000 kr. for hver forsinket indbetaling.

§5.4

Såfremt rykker med gebyr for leje eller anden pligtig pengeydelse, ikke er betalt rettidig, kan der forholdes som angivet i nærværende vedtægts § 7.

§5.5

Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den for vedkommende medlems havelod værende bebyggelse, beplantning m.v., forud for alle andre kreditorer.

§6 Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede

§6.1

Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

§6.2

Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i givet fald skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

§6.3

Medlemmet er pligtig til at holde sig alle bestemmelser efterrettelig, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejekontrakten vedrørende haven indholdte bestemmelser, samt de bestemmelser der indholdes i Kolonihaveforbundets hovedbestemmelser omfattende haveafståelser i kolonihaveområder. Ved overtrædelser af disse bestemmelser kan der ske ophævelse af lejemålet, jfr. Nærværende vedtægts §7.

§6.4

For hver have skal der være anbragt en låge som indgang til havelodden. Lågen må ikke flyttes eller ændres uden bestyrelsens godkendelse og være max. 1,2 m bred. Havens nr. skal være anbragt tydelig.

§6.5

Lejeren er pligtig til at holde sin have i ordentlig stand. Angribes havens beplantning af ondartede plantesygdom, underrettes bestyrelsen straks. Lejeren kan ikke modsætte sig de aktiviteter, der skal iværksættes til bekæmpelse af sygdommen. Haverne skal drives på forsvarlig havebrugsmæssig måde og må ikke tilsås, beplantes med ensartede afgrøder. Enhver lejer har pligt til at gøde og dyrke jorden forsvarligt, således den ikke udmagre. Ved vedligeholdelse skal forstås, at udover selve haven skal der ud til midten af vejen holdes rent for ukrudt og lingende.

§6.6

Træer og buske må ikke vokse ind over tilstødende haver eller skel. Lejeren må straks efter påbud fra bestyrelsen fjerne disse eller beskære beplantningen ned i en passende afstand og størrelse, således at hækkene får de nødvendige vækstbetingelser.

§6.7

Lejerne er sikret gratis konsulentbistand ved kolonihaveforbundets og kredsens konsulentbesøg i havefoeningen.

§6.8

Bestyrelsen er pligtig til hver måned fra 1. maj til 30. september at efterse haver, veje, stier og hække. Finder bestyrelsen mangler vedrørende vedtægter og ordensregler, træder følgende procedure i kraft.
1) Mundtlig påtale kan ske i tilfælde af mindre forseelse.
2) Ved grovere overtrædelser skal bestyrelsen forholde sig som ved §7.
Ved grovere overtrædelser af vedtægter og ordensregler kan opkræves et gebyr.

§7 Opsigelse eller ophævelse af lejemål

§7.1

Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom af foreningens bestyrelse er afsendt eller fremsat. Det er dog en forudsætning for ophævelsen af lejeaftalen, at foreningens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet kan ophæves, hvis lejerestance m.m, ikke betales inden udløbet af angivne frist.

§7.2

Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet overlader brugen af havelodden til en anden og trods foreningens indsigelse forsætter dermed, eller såfremt brugeren af en havelod eller dennes husstand i gøren og laden er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dermed dens øvrige medlemmer.

§7.3

Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet i væsentlig grad misrøgter den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området ude fra, eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.

§7.4

Har medlemmet ikke inden 4 uger efter opsigelse/ophævelse bortfjernet eller afhændet sin bebyggelse, eller er afhændelsen i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage have og bebyggelse og de vilkår overtagelsen skal ske på. Såfremt bebyggelsen ikke kan afhændes i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at afhænde bebyggelsen bedst muligt. Eventuelt ved auktion. Salget annonceres i lokal avis gældende for området. Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift, der er forbundet med opsigelsen og afhændelsen, herunder bl.a. advokatomkostninger, retsgebyrer og lejerestance m.m. Når opsigelse eller ophævelse af et medlemsskab og lejeaftale sker, er det pågældende medlem pligtigt til at svare foreningen leje og andre ydelser havelodden vedrørende, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet er pligtigt til at vedligeholde haven i samme periode.

§7.5

Afgår medlemmet ved døden før lejemålets udløb, er såvel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel. Bestyrelsen skal også underrette skifteretten om, at vedkommende har have i foreningen. Skifteretten giver herefter besked om, hvem der er udlagt som ejer af haven. Dog gælder, at en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte lejeaftalen med foreningen, medmindre foreningen gør antageligt, at den har vægtige grunde til at modsætte sig dette, at en person, med hvem den afdøde har levet i et ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldets indtræden, skal have samme ret, forsåvidt den pågældende efter foreningens skøn indenfor den forløbne tid har taget direkte del i havens pasning og pleje m. m., og under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldets indtræden, at slægtninge i op-og nedstigende linje har samme ret, såfremt det godtgøres, at de på tilsvarende måde har taget del i havens pasning og pleje. Bestyrelsen indenfor foreningen afgør alene, om de ovenfor anførte vilkår er opfyldt. Ved sådanne overdragelser betales der intet gebyr til foreningen.

§7.6

Ethvert medlem er ansvarligt for hvem han giver adgang til sin have, det være sig familie eller besøgende. Enhver færden og skade, som forårsaget af sådanne personer, betragtes som forårsaget af medlemmet selv. Skulle noget medlem / bruger gøre sig skyldig i tyveri, vold eller anden utilbørlig handling overfor et andet medlem / bruger eller dennes have, medfører det øjeblikkelig opsigelse af medlemskabet.

§7.7

Ved overtrædelse af § 7.1-7.2 og 7.3. skal bestyrelsen give skriftligt påkrav om, at misligeholdelsen skal bringes til ophør inden 14 dage fra påkravets fremkomst samt angive, at såfremt misligeholdelsen ikke ophører inden ovennævnte frist, vil medlemmet blive opsagt uden yderligere varsel, skriftligt, såvel som anbefalet. Ved påkrav / påtale samt ophævelse af lejemålet skal Kolonihaveforbundets standardbreve benyttes.

§7.7A

Bestyrelsen påtager sig intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.v. der overdrages.

§7.8

Foreningens vurderingsudvalg skal forinden enhver haveoverdragelse foretage en vurdering og værdiansættelse efter de retningslinier, der er udarbejdet af Kolonihaveforbundet. Vurdering vil finde sted efter skriftlig henvendelse til foreningen. Forinden skal der til foreningens kasserer være indbetalt et gebyr, hvis størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

§7.9

Vurderingen kan ankes til et af Nordjysk kreds nedsat ankenævn mod et fastsat gebyr. Ankenævnets kendelse vil være endelig.

§7.10

Det enkelte medlem skal have sin bebyggelse / hus forsikret, med mindst en brandforsikring m/ miljørigtig oprydnings pligt. Herunder også asbestforurening o.l. Ved bygningsbrand skal de udbrændte bygningsdele repareres / genopføres på samme sokkel, placeret på havearealet som anført i de kommunale bestemmelser. ” Almindelige bestemmelser for kolonihaver.” Forudsat forannævnte er opfyldt, kan havelejeren få erstatning udbetalt for øvrige skader.

§8 Pligtarbejde/Fællesarbejde

§8.1

Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren-og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge kontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter. Medlemmet har desuden pligt til at holde sin del til midten af vejen uden for egen have ren.

§8.2

Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde, fællesarbejde. Såfremt medlemmet ikke giver møde, kan bestyrelsen idømme strafgebyr, hvilket gebyr er pligtig ydelse i lejeforholdet.

§9 Generalforsamlingen

§9.1

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§9.2

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 3 måneder efter regnskabs årets afslutning og med en dagsorden, der i det mindste skal indeholde følgende punkter.

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Årsregnskab med eventuel revisionspåtegning
 4. Indkomne forslag
 5. Godkendelse af budget
 6. Valg af formand/kasserer
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisorer
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Valg af vurderingsudvalg
 12. Valg af vurderingsudvalgssuppleanter
 13. Evt.

§9.3

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav om ekstraordinær generalforsamling. Der kan ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling, er repræsenteret.

§9.4

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan dog indkaldes med 8 dages varsel.

§9.5

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. måned før generalforsamlingen, hvorefter de skal optages på den dagsorden, der udsendes til medlemmerne. Eventuelle ændringsforslag til udsendte indkomne forslag, der har større økonomiske indvirkninger på det nye budget, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Andre ændringsforslag kan stilles på generalforsamlingen.

§9.6

Adgang til generalforsamlingen har enhver havelejer og dennes ægtefælde eller samlever. l tilfælde af fravær kan havelejer give fuldmagt til sin ægtefælde eller samlever.

§9.7

Derudover kan der ikke stemmes ved fuldmagt.

§9.8

Hver have har 2 stemme.

§9.9

Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte stemmeberettiget ved simpelt flertal, undtagen når det drejer sig om vedtægtsændring, optagelser af kollektive lån eller ekstra ordinære indskud, jvf.§5 pkt 5.1 eller haveforeningens eventuelle opløsning. Dertil kræves mindst 2/3 af medlemmerne har givet fremmøde, og 2/3 af de afgivne stemmer går ind for. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer er gået ind herfor, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

§9.10

Generalforsamlingens protokol underskrives af generalforsamlingens dirigent, sekretær samt på bestyrelsens vegne af foreningens formand. Bliver mødet optaget på bånd, skal dirigenten indhente tilladelse ved forsamlingen inden mødets start.

§10 Bestyrelsen

§10.1

Til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger, vælger generalforsamlingen en bestyrelse.

§10.2

Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2 års periode. Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år, medens 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Nyvalg til bestyrelse kan kun ske ved personligt fremmøde. Ved forfald kan genvalg finde sted ved skriftlig fuldmagt afleveret til formanden. Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til næstformand og sekretær.

§10.2A

Vurderingsudvalg består af 3 personer, der vælges for en 2 års periode, 2 vurderingsmedllem vælges i lige år, medens 1 vurderingsmedlem vælges i ulige år.

§10.3

Generalforsamlingen vælger desforuden suppleanter efter behov. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges 1 tillidsrepræsentant fra hver have. Undtaget er udvalg under bestyrelsen. Bestyrelses- og suppleantvalg er henholdsvis 2- og 1- årige. Genvalg kan finde sted. Såfremt formand eller kassereren afgår indenfor en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, såfremt fratræden ikke sker umiddelbart før en generalforsamling.

§10.4

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder før valgperiodens udløb, indtræder 1, suppleanten i bestyrelsen dog kun for tiden indtil næste generalforsamling afholdes. Kan bestyrelsen, l tilfælde af et eller flere medlemmers fratræden på en og samme gang, ikke suppleres op gennem antallet af suppleanter, indkaldes til ny generalforsamlings afholdelse med suppleringsvalg for øje. Suppleringsvalg af denne karakter gælder dog kun for resten af de fratrådtes valgperiode.

§10.5

I en af bestyrelsen udarbejdet forretningsorden, fastlægger bestyrelsen selv grundlaget for sit virke m.m. ligesom denne skal indeholde bestemmelser afledet af vedtægtens § 9.

§10.6

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori en med denne beslægtet person er impliceret, eller på anden måde er personligt interesseret.

§10.7

Der optages referat af møderne, som opbevares i formandsmappe, protokol, eller computer. Referatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

§10.8

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden så ofte anledning skønnes at foreligge, eller når blot et af bestyrelsesmedlemmerne måtte begære det.

§10.9

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende Bestyrelsen afgør og pådømmer mulige tvivlspørgsmål mellem medlemmerne.

§10.10

Udebliver et medlem af bestyrelsen uden anmeldt og gyldig grund fra 3 på hinanden følgende møder, udgår vedkommende af bestyrelsen, og 1. suppleanten indkaldes, jvf. pkt. 10-4.

§10.11

Kassereren indsætter alle indkomne penge i pengeinstitut, og den kontante beholdning må ikke overstige det af foreningen fastsatte beløb. Kassereren kan kun hæve penge, når der er 2 godkendte underskrifter på udbetalingsbilaget. Bestyrelsen tilrådes, at der er tegnet:

 1. Bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger,
 2. Underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af foreningens midler,
 3. Vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved uagtsomme ansvarspådragende handlinger,
 4. Erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar over for tredjemand,
 5. Ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen.

Præmien betales af foreningen

§10.12

Formand og kassererens samt eventuelle, øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger, såsom telefon, kontorhold og kørsel m.v. dækkes af foreningen. Beløbenes størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

§11 Tegningsret

§11.1

I forhold udadtil tegnes foreningen af formand og kasserer i fællesskab.

§11.2

Foreningens officielle adresse er altid formandens adresse.

§12 Regnskab og revision

§12.1

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af de valgte revisorer i sin helhed. Regnskabet udsendes sammen med budgettet og indkaldelse til generalforsamlingen.

§12.2

For en 2 års periode vælger generalforsamlingen 2 revisorer, 1 revisor i lige år og 1 revisor i ulige år og 2 revisorsuppleanter for 1 år . Det påhviler de valgte revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol over de bemærkninger, revisionsarbejdet giver anledning til.

§12.3

Årsregnskabets indhold skal være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Revisorerne foretager mindst et uanmeldt kasseeftersyn om året.

§ 13 Foreningens opløsning

§13.1

Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, vil foreningens formue være at overføre til den forening, som viderefører det nye haveområde og med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer.

§13.2

Hvis foreningens opløsning skyldes, at foreningen helt ophører med at drive kolonihaver, vælges 2 likvidatorer, som forestår betalingen af det beløb som forudbetalt haveleje eller anden formue, med fradrag af gæld såvel fra foreningens som medlemmernes side. Den resterende formue udbetales til de medlemmer, der er registreret på det pågældende tidspunkt.

§13.3

Foreningen kan ikke opløses, så længe kontrakten med Aalborg kommune og Kolonihaveforbundets Nordjysk kreds er løbende.

§14 Tavshedspligt

Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indseende i under deres arbejde for foreningen. Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse.

§15 Bygningsregler for kolonihavehuse

§15.1

Husene skal opføres således, at de ikke skæmmer området Endvidere skal bebyggelsen altid opføres efter Aalborg kommunes Juridisk kontors lejeafsnit. ”Almindelige bestemmelser for kolonihaver”. Disse bestemmelser skal udleveres til lejerne. Ved overtrædelser af disse bestemmelser, kan det overtrådte kræves lovliggjort og eventuelt ulovligt opført byggeri fjernet. Sker dette ikke kan der blive tale om opsigelse J.v.f nærværende vedtægt § 7.

§15.2

Ved tilbygning eller omforandring skal lejeren henvende sig til bestyrelsen med skriftligt forslag (skitse) visende hvorledes lejeren har tænkt sig det udført. Herefter skal bestyrelsen skriflig godkende eller evt. give afslag, før lejeren påbegynder tilbygning eller omforandring af bebyggelsen. Ibrugtagningsgodkendelse skal foretages inden 12 måneder. Dette gælder også nyopførelse af kolonihavehuse.

§16 Vedtægtsændringer

16.1

Ændringer i foranstående vedtægt skal indsendes til Kolonihaveforbundet Nordjysk kreds og Aalborg kommunes Juridisk kontors lejeafsnit til udtalelse forinden generalforsamlingens behandling.

Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmødet 2014

§17 Ordensregulativ

§17.1

Al unødig kørsel på selskabets område er forbudt. Højeste hastighed er max. 20 km/t for trafikanter

§17.2

Ukrudt og andet affald må ikke henkastes på vejene eller omkringliggende arealer.

§17.3

I haverne må der ikke holdes kaniner, bier, duer eller andre dyr.

§17.4

Benyttelse af musikanlæg og lignende, må kun ske på sådan en måde at lejere ikke generer andre lejere, jfr. Radiospredningsloven.

§17.5

Brug vaske- og opvaskemaskine er forbudt.

§17.6

Afbrænding af haveaffald er forbudt.

§17.7

Hækken skal klippes en gang årlig fra 15. juli til 15. august. Derudover må man klippe den når man har lyst. Hækhøjden må max. være 180 cm. Havelejere fra have nr. 43 til og med have nr. 63 skal holde rent på bagsiden af hækken over mod Gug Øst. Udtynding må kun udføres fra november måned og frem til februar måned.

§17.8

Der må kun vandes mens lejere er tilstede i haven.

Formål

Fælleshuset aktivitetsudvalg skal sørge for at skabe gode aktiviteter for at fremme det sociale og skabe et godt sammenhold for haveforeningens medlemmer.

Aktivitets Medlemmer

Aktivitetsudvalgets medlemmer vælges på foreningens ordinære generalforsamling. Samt et bestyrelsesmedlem som bestyrelsen vælger. Medlemmerne af aktivitetsudvalget kan ses i info-tavler samt på haveforeningens hjemmeside.

Myndighed

Aktivitetsudvalget refererer til Haveforeningens bestyrelse. Haveforeningens bestyrelse og dennes formand er således Aktivitetsudvalgets øverste myndighed. Da Aktivitetsudvalget benytter medlemmernes penge og foreningens lokaler til deres arrangementer, forbeholder bestyrelsen sig retten til at skride ind og overtage styringen med Aktivitetsudvalgets arbejde.

Arrangementer

Det er Aktivitetsudvalget som repræsenterer foreningens bestyrelse ved arrangementerne. Det er således en del af Aktivitetsudvalgets opgave at skabe og dyrke den gode stemning og foreningsstemning i fælleshuset og ved arrangementerne.

Aktivitetsudvalget, som er ansvarlig for arrangementet. Ansvaret for et arrangement består blandt andet af at:

 • Annoncere arrangementet – til bestyrelsen, i info-tavlen og på haveforeningens hjemmeside.
 • Sikre at arrangementet afholdes i overensstemmelse med haveforeningens vedtagne regler.
 • Afregne med Aktivitetsudvalgets kasserer umiddelbart efter arrangementet.

Økonomi

Fælleshuset er fritaget for haveleje og haveforeningen betaler alle faste udgifter til forsikring. Forbrug af strøm og vand betales af fælleshuset.

Der må som hovedregel ikke indkøbes varer eller ydelser fra private. Hvis der handles hos private, familiemedlemmer, venner eller andre medlemmer af haveforeningen skal handlen godkendes af haveforeningens bestyrelse inden den foretages. Der skal laves ”Dags dato blanket” med begge parters underskrift.

Alle indkøb skal dokumenteres med en gyldig kvittering, hvor sælgers CVR NR., samt moms beløb tydeligt fremgår.

Aktivitetsudvalget har tre (3) forskellige pengekasser som ikke må blandes. Hvis en kassebeholdning oversiger et givet beløb, er det Aktivitetsudvalgets kasserers opgave straks at gå i banken og indsætte pengene på den af haveforeningens angivne konto.

 1. Kassebeholdning: 500,- kr. i byttepenge
 2. Aktivitetskonto: 7.000,- kr.
 3. Vedligehold/Henlæggelseskonto.

Når bankbeholdning er over 7.000 kr. føres beløbet over på Vedligehold/Henlæggelseskonto.

Ved større renovering og tilbygninger kan man komme med overslag til bestyrelsen som vil fremsætte forslaget på førstkommende ordinære generalforsamling.

Opløsning af fælleshuset

Hvis fælleshuset ikke økonomisk kan bære sig selv, kan det opløses på en generalforsamling med 2/3 af haveforeningens medlemmernes flertal. Hvis forslaget vedtages sælges Fælleshuset og pengene tilfalder haveforeningen.

Nøgler

Der udleveres nøgler til fælleshuset til Aktivitetsudvalget. Nøglerne er personlige og må ikke udlånes til andre.Download PDF