Referat fra generalforsamling 2024


Referat fra generalforsamling 2024

1: Valg af dirigent

Henrik Wilkens, Have 30, er valgt.

2:Dagsorden

Godkendt.

3: Beretning af formanden.

Solgte haver: 7 stk. og overdraget 1 stk. til familiemedlemmer.
Bestyrelsen: Få ryddet op i jeres haver der er container den 3-4-5 maj. Bestyrelsen retter en stor tak til alle som arbejder på fællesarealerne for foreningen
Havevandring: Var de fleste haver i orden. Men det kan blive bedre.
Sti bag ved vej 5: er ved at gro helt til, Opfodre til at udtynde i busk og træer, så hækken ikke går ud. gange.
Fælleshus: Håber at der vil komme flere i fælleshuset, både nye og gamle have lejere. Der må gerne komme forslag til arrangementer.
Have nr. 19: må der ikke smides haveaffald, det må i selv sørge for at køre væk på genbrugspladsen, elle vente til der kommer container.
Restaffald container: Der opfordres til at man sorterer sit affald bedre (i mindre poser). Hvis ikke vil bestyrelsen tage stilling til om at have renovation i haveselskabet. Disse containere er ikke til haveaffald.
Brandforsikring: skal være foreningen i hænde senest den 27. april 2024. Kan afleveres i fælleshuset eller sendes til bestyrelsen på mail
Kommunen har udsat kloakering til 2026.
Takker bestyrelsen for godt samarbejde. Ønsker alle en god havesæson. Beretning godkendt med ovennævnte bemærkninger.

4: Regnskab

Godkendt, med følgende bemærkninger:

  1. Hovedregnskab
  2. Gennemgået af kasserer.
    Restance: Vandkonto nedbragt til 2000 kr. Vandkonto vil altid være i restance. På grund af folk glemmer de små beløb, som e får på deres e-mail.
    Kontingentkonto er nedbragt til 4640 kr. Bestyrelsen skal sørge for at nedbringe restancerne. Afdragsaftale: har lavet med 3 havelejere. Den ene er færdig i nul. 2 andre er startet med at afdrage.

  3. Fælleshusets Regnskab
  4. gennemgået af næstformand, Godkendt.
    Med følgende bemærkning: at bestyrelsen skal huske at aflæse vandforbruget i fælleshuset.

5: Indkomne forslag

1: Haveleje stiger med 200 kr. til 2500 kr. i 2024. Vedtaget.


2: Haveleje stiger 100 kr. til 2400 kr. i 2024 og 100 kr. til 2500 kr. i 2025. Ikke vedtaget. Grund til stigning af haveleje skyldes at renovation stiger 212,50 kr. pr. havelejer. * se evt.


3: Huller i vejen bedes udbedret, da hullerne i vejen ødelægger bilerne. Vedtaget. Kommunen vil udbedre vejen til kolonihaverne i april - maj.
Bestyrelsen køber vejgrus hjem når båsene i have 19 er lavet.

6: Valg af formand

Sonja Sørensen have nr. 46.

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

2 år: Arne, have 34

8: Valg af suppleanter til bestyrelsen.

1 år Lisbeth have nr. 11

9: Valg af revisorer og suppleanter

2 år: Finn have nr. 32
Suppleanter: Arne, have 34.

10: Valg af vurderingsudvalg

Udgår, Nordjysk Kreds overtager.

11: valg af suppleant til vurderingsudvalget

Udgår.

12: Valg af aktivitetsudvalg

Anja have nr. 22, Lisbeth have nr. 11, Karen have nr 31, Stine have nr 36, Sonja have nr. 46.

13: Evt.

*Diskussion om affald sortering: Folk skal være brdre til at sortere affald det kan ikke være rigtigt at formand og andre lejere skal sortere pap og jern malerdåser op af restaffald. Vi håberat folk bliver bedre til det ellers må vi til at opdrage på folk*
Formandsvalg: dirigenten berettede om at Kredsen vil overtage bestyrelsens arbejde hvis ikke vi fik valgt en ny formand. Sonja stillede op. Hvis hun kunne få dispensation fra Generalforsamlingen. Da hendes mand er valgt som kasserer.
Der blev uddelt aktivitetskalender med aktiviteter fra fælleshuset aktivitetsudvalg.
Næstformand og Finn fra have nr. 32 er ved at få en kalender med alle oplysninger fra haveforeningen og aktivitetsudvalget.
Der er tiltag om åbning af fælleshuset onsdag aften hvor man kan spille kort og terninger. Der arbejdes på om fremvisning af tour e France og EM-kampe i fælleshuset.
Dirigenten takker for god ro og orden og tone.Referent: Johnni Dansker Sørensen
Formand: Arne Irgens
Dirigent: Henrik W. Pedersen