Referat fra generalforsamling 2021


Referat fra generalforsamling 2021

1: Valg af dirigent

Jørgen Olesen, Nordjysk Kreds, er valgt.

2:Dagsorden

Godkendt.

3: Beretning af formanden.

Standerhejsning aflyst på grund af covid 19 samt fælleshus ikke har været åbent. Nye Lejekontrakter: er underskrevet og bestyrelsen kan godkende byggetilladelse. Solgte: haver 12 stk. Bestyrelsen: Få ryddet op i jeres haver der er container den 7-8-9 maj. Arbejdsdag: Aflyst på grund af forsamlingsforbud. Opfordre: da bestyrelsen ikke har holdt arbejdsdage. Have lejere til selv at gå i gang eller komme med forslag til løsninger. Men en gruppe frivillige har ordnet have nr. 19. Der skal fra bestyrelsen side have en stor tak til alle som laver et stykke arbejde for foreningen. Have nr. 19: Der må ikke smides affald og byggematerialer på have nr. 19. Det skal man selv kører væk eller vente til der kommer container til affald. Restaffald container: Der opfordres til at man sorterer sit affald bedre. Disse containere er ikke til haveaffald. Havevandring: Var de fleste haver i orden. Men det kan blive bedre. Sti bag ved vej 5: er ved at gro helt til, Opfodre til at udtynde i busk og træer, så hækken ikke går ud. Bemærkninger: Sti bagved vej nr.5. der er mange have lejere der ikke holder den. Vildmarkbad med skorsten, Hvad fyres der med, røggener. Lejekontrakt forskel på den og den gammel, standart så de er ens i hele landet. Efterspørges referater fra kredsen repræsentantskabsmøde? Hækkeklipning der er mange som mangler måske gå tilbage til klipning 2 gange. Regler for brug af generator efterspørges. Bestyrelsen tager følgende ting til efterretning. Beretning godkendt med ovennævnte bemærkninger.

4: Regnskab

Godkendt.

  1. Hovedregnskab
  2. Gennemgået af kasserer. Godkendt. Budget 2021: gennemgået af kasserer.

  3. Fælleshusets Regnskab
  4. Gennemgået af næstformand. Godkendt.

5: Forslag

1. forkortet udgave: For store restancer på kontingentkonto samt vand konto. Bestyrelsen skal hurtigst muligt inddrive restancerne. Kasserer: Vandkonto restance: regninger skal indbetales 1 december, derfor vil der altid være restance. Fordi folk glemmer at indbetale inden 31 december. Kontingentkonto: Der er 3 have lejere i restance med haveleje for 2020 og 2021. Der er lavet aftaler med have lejere med afdrag for at bringe restancerne ned. Bestyrelsen har opsagt 3 have lejere på grund af restancer. Forslag vedtaget.

Forslag 2: om vedligehold huller i vejene. Bestyrelsen har indkøbt vejgrus.

Forslag 3: Hastighed nedsættes til 20 km/t. Bestyrelsen har indkøbt skilt.

Forslag 4: Bestyrelsen skal sørge for at vedtægter overholdes og behandle have lejere ens. Bestyrelsen mener ikke at gør forskel på have lejere. Tager det efterretning.

Forslag 4: Bestyrelsen skal hurtigst mulig indkalde til arbejdsdag. Bestyrelsen vil ikke afholde arbejdsdag på nuværende tidspunkt. Men vil arbejde på nye arbejdsdage i 2022, og lave en plan med punkter på hvad der skal laves.

6: Valg af kasserer

Johnni, have 46, er genvalgt 2 år som kasserer.

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

2 er på valg.
For 1 år. Udgår.
For 2 år, Dennis, Have 12 er valgt

8: Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Udgår.

9: Valg af revisorer og suppleanter

Henrik, have 30, 2 år
Suppleant, udgår

10: Valg af vurderingsudvalg for 2 år

Udgår, Nordjysk Kreds overtager.

11: valg af suppleant til vurderingsudvalget

Udgår.

12: Valg af aktivitetsudvalg

Anja have nr. 22, Marianne have nr. 55, Sonja have nr. 46..

13: Evt.

Opfølgning: Brandforsikring fra alle have lejere skal efterses. Ordensregler: der skal laves retningslinjer for brug af motoriseres værktøj samt generatorer. Brug: hjemmeside til salg af haver. Facebook: opslag fra bestyrelsen må kun opsættes på Facebook, skal opsættes i tavler og hjemmeside. Bestyrelsen: skal nedsættes fra 5 bestyrelsesmedlemmer til 4 medlemmer til næste generalforsamling. Brandsikring af havehuse: Før 1977 skal brandsikres, hvis de ikke står 2,5 m fra hæk.Referent: Johnni Dansker Sørensen
Formand: Arne Irgens
Dirigent: Jørgen Olesen