Referat fra generalforsamling 2019


Referat fra generalforsamling 2019

1: Valg af dirigent

Valgt Henrik Wilken have nr. 30.

2: Dagsorden

lngen bemærkninger.

3: Formandens beretning

Formandens beretning var udsendt skriftligt til havelejere sammen med indkaldelses til Ordinær generalforsamling.
Standerhejsning: Fint fremmøde til standerhejsning. Håber at nye havelejere vil møde op. Håber at de vil møde op næste år.
Kloakering: Udskudt iet år. På regnes at starte i Aablink/Voerbjerglund i 2020.
Kommunen: Der er 800 haver som har søgt dispensation ved ikke hvornår vi får den.
Haveforening: Der er solgt t haver og l solgt 2 gange. 2 haver har skiftet til en anden i familie og 1 er gået i arv.
Ryd op i haverne: Der kommer en container de 3-4-5. maj.
Arbejdsdage: Der blev afholdt 2 arbejdsdage. Der var stort fremmøde. Der blev lavet et stort stykke arbejde. Bestyrelsen takker dem som mødte op og til dem som laver et stykke arbejde uden for arbejdsdagene.
Havevandring: De fleste haver er i orden. Men der er stadig nogle som skal det have at vide flere gange. Håber det bliver bedre.
Dagrenovation: Håber at folk vil sortere deres aflald bedre. Plastik - pap - glas - metal - dagrenovation. Håber det bliver bedre i år.
Spørgsmål til beretning: Affaldssortering? Bestyrelsen vil flytte affaldscontainer fra have nr. L. op til have nr. 3. Der vil lavet en opdeling af container og lavet skilte så affaldet kan sorteres rigtigt.
Dispensation? Der er blevet udsendt et nyt skema som alle havelejere skal udfulde. Det er Kommunen som har udarbejdet skemaet for at ensrette alle oplysninger angående dispensation for at have for mange m2 bebyggelses eller bygget for tæt på hæk. Skemaet skat afleveres til formanden inden den 24-05-2019. Så han kan aflevercs det til kommunen inden den 1 juni. Så der kan komme igang med ansøgningerne om Dispensationer.
Beretning: Godkendt

4a: Haveforeningens regnskab

Regnskab blev fremlagt af kasserer. Godkendt uden bemærkninger.
Budget for 2019: Budget blev fremlagt af kasserer.
Spørgsmål til budget 2O19: Bestyrelsen har lagt et budget frem med underskud, Hvad skyldes det? 0g hvad vil gøre for at ændre det? Det skyldes delt at der har været et meget stort vandforbrug og forbundskontingent er steget med ca. 100 kr. pr medlem de sidste 2 år. Der er afsat 10.000 kr. til fællesarealer, affaldscontainer ved have nr.1 vil blive flyttet op til de andre affaldscontainer ved have nr. 3. Så der vil pladsen blive laiet om. Bestyrelsen vil stræbe på, at holde udgifter så lave som muligt. Så budgettet overholdes uden underskud. Budget 2019, Vedtaget med ovennævnte kommetarer.
Aktiver og Passiver fremlagt af kasserer: godkendt uden bemærkninger.

4b: Fælleshusets regnskab

Regnskab blev fremlagt af Dennis.
Regnskab: Godkendt uden bemærkninger.
Budget 2019 for fælleshus: Budget blev fremlagt af Dennis. Der er lagt et beløb af til renovering indendørs i fællehuset. Bestyrelsen vil gerne have lavet om og malet vægge samt loft. Brugere har efterlyst at bruge mobile pay som betalingsmiddel i fælleshuset. Det vil komme senere. Budget godkendt.

5: Indkomne forslag

Udgår ingen forslag fremlagt.

6: Valg af kasserer

Johnni Dansker Sørensen have nr. 46. Bestyrelsen vil arbejde på at finde en afløser for kasseren til næste valg om 2 år. Vil lave et oplæg om hvad Kasserens arbejde består af.

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Dennis have nr. 12 valgt for 2 år. Kurt have nr. 45 valgt for 2 år.

8: Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Finn have nr. 20 1 suppleant – Arne have nr. 34 2 suppleant. valgt for 1 år.

9: Valg af revisorer og suppleanter

Revisor Henrik have nr. 30 genvalgt for 2 år.

Revisorsuppleant Tim have nr. 38 valgt for 1 år.

10: Valg af vurderingsudvalg

Henrik have nr. 30 valgt for 2 år. Arne have nr. 34 Valgt for 2 år.

11: Valg af suppleant til vurderingsudvalget

Ninna have nr. 45 - Lilli have nr. 54 – Sonja have nr. 46. Tim have nr. 38 – Arne have nr. 34 vil gerne hjælpe bestyrelsen med at holde åbnet om lørdag. Formanden for fælleshuset: Vil indkalde til møde angående vagtplaner.

12: Valg af aktivitetsudvalg

Generalforsamling besluttede at aktivitetsudvalget overtages af bestyrelsen.

13: Evt.

Kasseren beder alle om at holde øje og aflæse vandmåler, for at holde øje med vandforbrug. Der er haver hvor vandforbruget er steget meget. Hvis man ikke kommer i haven så tit kan man lukke og åbne kugleventiler i brønden. Når man kommer og går i haven.

Formanden takker for god ro og orden. Tak for fremmøde. God have sæson.

Referent: Johnni Dansker Sørensen
Dirigent: Henrik Wilken
Formand: Arne Irgens